Zásady poskytování služby - Pečovatelská služba

1. Dobrovolnost

  • Služba je poskytována na základě dobrovolného rozhodnutí klienta.
  • Klient má právo kdykoli ukončit poskytování služby.

2. Respektování individuality klienta

  • Poskytování služby vychází z individuálně určených potřeb a přání klienta.
  • Pracovníci v přímé péči respektují osobní názor a vůli klientů jak chtějí službu využívat a to tak, aby prostřednictvím poskytované služby došlo k naplňování individuálních cílů klienta. Způsob vykonávání dohodnutých úkonů je přizpůsoben životnímu stylu, chodu domácnosti a navyklému způsobu života klienta.

3. Zachování důstojnosti

  • Služba je poskytována s úctou vůči klientům, usiluje o zachování jejich práv a důstojnosti.
  • Pracovníci jednají s klientem s úctou a respektem, oslovují ho příjmením a vykají mu, pokud není dohodnuto jinak. 

4. Nestrannost

  • Při poskytování služby zachovávají pracovníci neutrální postoj.

5. Zachování soukromí klienta

  • Pečovatelka dochází do domácnosti klienta vždy v domluvenou dobu.
  • Pracovnice respektuje při výkonu práce požadavky klienta na vymezení sféry soukromí.

6. Orientace k soběstačnosti

  • Služba je poskytována tak, aby klienty podporovala v aktivitě, podporovala jejich samostatnost, motivovala je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace.