Etický kodex pracovníků Linky důvěry

1. Sociální práce

Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv u skupin a jednotlivců tak, jak jsou vyjádřeny v dokumentech relevantních pro praxi sociálního pracovníka, a to především ve Všeobecné deklaraci lidských práv, Chartě lidských práv Spojených národů a v Úmluvě o právech dítěte a dalších mezinárodních deklaracích a úmluvách. Dále se řídí Ústavou, Listinou základních práv a svobod a dalšími zákony tohoto státu, které se od těchto dokumentů odvíjejí.

Z Etického kodexu sociálních pracovníků České republiky (nabyl účinnosti 20. 5. 2006)

2. Etické desatero pracovníka LD

Pracovníci LD jsou plně kvalifikovaní dle zákonných norem a nadále se ve své odbornosti vzdělávají. Přistupují ke klientům vždy s důstojností a s respektováním jejich osoby. Postupují vždy dle etického kodexu zaměstnance.

Etický kodex pracovníka LD je tvořen etickým desaterem. Etický kodex je souborem morálních norem, pracovního chování a zaměstnanecké kultury pracovníka LD. Pravidla etického chování se projevují ve vztahu ke klientům, ke svému zaměstnavateli, ke svým spolupracovníkům, ve vztahu ke svému povolání, odbornosti a ve vztahu ke společnosti.

Pracovníci LD se ve svých svěřených kompetencích řídí příslušným etickým desaterem a vždy respektují práva klientů. Etický kodex pracovníka LD je součástí vnitřních norem LD a je pro všechny zaměstnance závazný.

Etické desatero:

 • Každý pracovník LD plní své pracovní povinnosti.
 • Každý pracovník LD se chová a jedná tak, aby přispěl k dobrému jménu organizace.
 • Každý pracovník LD dbá na slušné vystupování.
 • Každý pracovník LD dodržuje standardy kvality péče a služeb.
 • Každý pracovník LD dbá na zachování důstojnosti klienta.
 • Každý pracovník LD zachovává individuální přístup ke klientovi.
 • Každý pracovník LD respektuje vlastní vůli klienta.
 • Každý pracovník LD zachovává mlčenlivost.
 • Každý pracovník LD respektuje soukromí klienta.
 • Žádný pracovník LD nesmí diskriminovat žádného klienta.

3. Etické zásady

Etický kodex pracovníků LD vychází z Etického kodexu sociálních pracovníků České republiky. Pracovník LD respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a to bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti. Pracovník LD respektuje právo každého jedince na seberealizaci v míře, aby současně nedocházelo k omezení takového práva druhých osob. Pracovník LD pomáhá jednotlivcům, skupinám, komunitám a dobrovolným společenským organizacím svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich rozvoji a při řešení konfliktů jednotlivců se společností a jejich následků. Pracovník LD musí dávat přednost své profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy. Služby, které poskytuje, musí být na nejvyšší odborné úrovni. Pracovník LD klade důraz na své další vzdělávání a prohlubování odborných znalostí.

3.1  Pravidla etického chování pracovníka LD

3.1.1  Ve vztahu ke klientovi

Pracovník LD vede své klienty k vědomí odpovědnosti sám za sebe, jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva svých klientů.

Pracovník LD pomáhá se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem klientům. Při žádné formě diskriminace nespolupracuje a nezúčastní se jí.

Chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být klientovi poskytnuty. Žádnou informaci o klientovi neposkytne bez jeho souhlasu. Výjimkou jsou osoby s omezenou svéprávností.

Pracovník LD dbá, aby klienti obdrželi informace o všech možných sociálních službách, které by mohli využít a poučí klienty o povinnostech, které vyplývají z takto poskytnutých služeb. Pomáhá řešit i jiné záležitosti a problémy klienta týkající se jiné složky jeho života a hledá možnosti jak zapojit klienty do procesu řešení jejich problémů.

3.1.2  Ve vztahu ke svému zaměstnavateli

Pracovník LD odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli. Snaží se ovlivňovat sociální politiku, pracovní postupy a jejich praktické uplatňování s ohledem na co nejvyšší úroveň služeb poskytovaných klientům.

3.1.3  Ve vztahu ke spolupracovníkům

Pracovník LD respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků. Vykonává a rozšiřuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu poskytované sociální služby. Respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů a ostatních pracovníků. Kritické připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě a vhodným způsobem.

Pracovník LD úzce spolupracuje se všemi ostatními pracovníky LD a podporuje pocit důležitosti a odpovědnosti každého jednotlivého zaměstnance v systému poskytování péče a služeb.

3.1.4  Ve vztahu ke svému povolání a odbornosti

Pracovník LD dbá na udržení a zvyšování prestiže svého povolání. Neustále se snaží o udržení a zvýšení odborné úrovně sociální práce a uplatňování nových přístupů a metod. Brání tomu, aby odbornou sociální práci prováděl nekvalifikovaný pracovník bez patřičného vzdělání. Je zodpovědný za své soustavné celoživotní vzdělávání a výcvik, což je základ pro udržení stanovené úrovně odborné práce a schopnosti řešit etické problémy a dilemata. Pro svůj odborný růst využívá znalosti a dovednosti svých kolegů a jiných odborníků, naopak své znalosti a dovednosti rozšiřuje v celé oblasti sociální práce.

3.1.5  Ve vztahu ke společnosti

Pracovník LD má právo i povinnost upozorňovat širokou veřejnost a příslušné orgány na způsoby, kterými společnost, vláda nebo další organizace přispívají k obtížím a utrpení lidí a nesnaží se o jejich ukončení. Zasazuje se o zlepšení sociálních podmínek a sociální spravedlnosti tím, že podněcuje změny v zákonech, politice státu i v politice mezinárodní. Upozorňuje na možnost spravedlivějšího rozdělení společenských zdrojů a potřebu zajistit přístup k těmto zdrojům těm, kteří to potřebují. Působí na rozšíření možnosti a příležitosti ke zlepšení kvality života pro všechny lidi, a to se zvláštním zřetelem ke znevýhodněným a postiženým jedincům a skupinám. Pracovník LD působí na zlepšení podmínek, které zvyšují vážnost a úctu ke kulturám, které vytvořilo lidstvo.

Pracovník LD požaduje uznání toho, že je zodpovědný za své jednání vůči osobám, se kterými pracuje, vůči kolegům, zaměstnavatelům a vzhledem k zákonným ustanovením, a že tyto odpovědnosti mohou být ve vzájemném konfliktu. Pracovník LD má mít možnost diskutovat, zvažovat a analyzovat tyto problémy ve spolupráci s kolegy a dalšími odborníky, event. i za účasti stran, kterých se týkají; cílem je pomáhat pracovníkům LD analyzovat a pomáhat řešit jednotlivé problémy.

4. Nejzásadnějším právem klientů služby LD, bez ohledu na věk, je právo

 • na lidskou důstojnost,
 • bezpečí,
 • nedotknutelnost fyzickou,
 • citovou,
 • být přijímán jako autonomní a odpovědná bytost,
 • právo na informace,
 • na kvalitní a odborně poskytovanou službu,
 • na možnost spolurozhodovat o službě,
 • možnost podat stížnost.

Aby práva klientů služby mohla být naplněna, je důležitá existence systému kontrolních mechanismů. Vymahatelnost z oblasti etiky je do jisté míry zajištěna standardy kvality v sociálních službách – každá sociální služba musí mít zpracovanou směrnici o možnosti a pravidlech podání stížností, dále možnými inspekcemi Ministerstva práce a sociálních věcí, kontrolami Krajských úřadů, možností občanů podat podnět k Ombudsmanovi – ochránci práv apod. Res vitae, z. s., má zpracována Pravidla pro řešení námětů, připomínek a stížností klientů sociálních služeb, které poskytuje.