Etický kodex pracovníků - Pečovatelské služby

Etické zásady

Sociální práce je založena na hodnotách demokracie a ochrany lidských práv. Zaměstnanci pečovatelské služby dbají na dodržování lidských práv, respektují Listinu základních práv a svobod, řídí se zákony ČR.

Zaměstnanci pečovatelské služby respektují jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílejí na životě celé společnosti.

Zaměstnanci pečovatelské služby respektují právo každého jedince na seberealizaci.

Zaměstnanci pečovatelské služby pomáhají klientům svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich rozvoji a při řešení konfliktů klientů se společností.

Pravidla etického chování

Ve vztahu ke klientovi:

Zaměstnanci pečovatelské služby ctí uživatele služeb jako rovnocenné bytosti a chovají se k nim s respektem. Při kontaktu s klienty dodržují pravidla slušného chování a běžného společenského styku.

Zaměstnanci pečovatelské služby vedou své klienty k vědomí vlastní odpovědnosti. Respektují lidskou důstojnost klientů, uznávají jejich právo na sebeurčení.

Zaměstnanci pečovatelské služby jednají tak, aby chránili důstojnost a lidská práva svých klientů.

Zaměstnanci pečovatelské služby pomáhají se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem klientům. V souvislosti s výkonem zaměstnání nepřijímají dary a nezneužívají žádné výhody. Jednají a rozhodují nestranně a zdržují se všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost jejich rozhodování.

Zaměstnanci pečovatelské služby chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požadují s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být klientovi poskytnuty a informují klienta o jejich potřebnosti a použití. Žádnou informaci o klientovi neposkytují bez jeho souhlasu.

Zaměstnanci pečovatelské služby dbají o to, aby klienti obdrželi všechny služby, na které mají nárok, a to nejen od zařízení, ve kterém je pracovník zaměstnán, ale i od dalších návazných zdrojů.

Zaměstnanci pečovatelské služby pomáhají klientům řešit problémy týkající se jejich života, navrhují klientům různé alternativy řešení problémů a zapojují klienty do procesu řešení těchto problémů. Usilují o zlepšení životních podmínek klientů a napomáhají k vytváření nekonfliktního prostředí.

Zaměstnanci pečovatelské služby v každém ohledu respektují svobodné rozhodování klientů, jejich právo žít životem podle vlastních představ.

Zaměstnanci pečovatelské služby dodržují zásady mlčenlivosti o věcech, které by mohly poškodit zájmy klienta a jeho osobní důstojnost nebo by byly v rozporu s právy klienta, či zákonnými normami.

Zaměstnanci pečovatelské služby analyzují, kolik pomoci a péče poskytnout, aby stimulovali klienta ke změně postojů a k odpovědnému jednání. Dbají o to, aby nedocházelo k zneužití poskytované pomoci a péče.

Ve vztahu ke svému zaměstnavateli:

Zaměstnanci pečovatelské služby odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli. Za svou práci nesou plnou odpovědnost a snaží se, aby úroveň poskytovaných služeb byla co nejvyšší. Respektují poslání pečovatelské služby, principy a cíle poskytované služby. Spolupracují na vytváření metodických postupů, dbají na jejich praktické uplatňování s ohledem na co nejvyšší úroveň poskytovaných služeb.

Zaměstnanci pečovatelské služby se k majetku organizace chovají tak, aby nedošlo k jeho zcizení nebo poškození.

Zaměstnanci pečovatelské služby zachovávají mlčenlivost o věcech, které by mohly poškodit oprávněné zájmy zaměstnavatele. Chovají se a vystupují na veřejnosti vždy tak, aby chránili dobré jméno organizace a nesnižovali její důvěru v očích veřejnosti.

Ve vztahu ke svým kolegům:

Zaměstnanci pečovatelské služby při kontaktu se svými spolupracovníky dodržují pravidla slušného chování a běžného společenského styku. Respektují znalosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků. Vyhledávají a rozšiřují spolupráci s nimi a tím zvyšují kvalitu poskytovaných sociálních služeb.

Zaměstnanci pečovatelské služby respektují rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů a ostatních odborných pracovníků. Kritické připomínky k nim vyjadřují na vhodném místě odpovídajícím způsobem. Navzájem se podporují ve své pracovní činnosti a aktivně rozvíjejí úctu k sobě i druhým.

Zaměstnanci pečovatelské služby vystupují jako ochránci klienta, zejména pokud je péče o klienta ohrožena nevhodným chováním nebo jednáním jiného zaměstnance nebo jiné osoby.

Ve vztahu ke svému povolání a odbornosti:

Zaměstnanci pečovatelské služby dbají o udržení a zvyšování prestiže svého povolání. Neustále se snaží o udržení a zvýšení odborné úrovně sociální práce a uplatňování nových přístupů a metod. Vždy dávají přednost své profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy.

Zaměstnanci pečovatelské služby jsou zodpovědní za kvalitu poskytované péče a usilují o své soustavné celoživotní vzdělávání a výcvik. Pro svůj odborný růst využívají znalosti a dovednosti svých kolegů, jiných odborníků, časopisů, knih, zúčastňují se přednášek, školení, supervizí…

Postup při řešení etických konfliktů

Zaměstnanec pečovatelské služby, který zjistí etický konflikt nebo má domněnku o jeho existenci, je povinen tuto skutečnost ohlásit svému přímému nadřízenému, informuje ho o problému a žádá řešení nebo vyjasnění situace. Nadřízený pracovník je povinen konflikt prošetřit a navrhnout příslušná opatření.