Oblast potřeb, které Rodinná poradna pomáhá řešit

Základní stabilizace

Informace, poradenství

1) Řešení nepříznivé sociální situace

 • Podpora orientace ve vlastní situaci
 • Možnost hledání východiska ze své životní situace, možnosti řešení
 • Podpora motivace k přijetí cílů, plánů
 • Možnost získat přehled o navazujících službách

Uplatňování práv a opr. zájmů a obstarávání osobních záležitostí

Základní doklady

1) Platný občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, rodný list, pas atd.

 • Znalost, jak zažádat o nový doklad
 • Schopnost provést potřebné úkony a zajistit si finanční prostředky nutné pro vyřízení
 • Možnost využít asistenci na úřadech, na policii, ve zdravotní pojišťovně atd.

Ochrana práv

1) Předcházení / řešení domácího násilí

 • Znalost problematiky domácího násilí (jak ho rozpoznat, jak se chovat k násilníkovi, jak se bránit, jak získat podporu, informace, pomoc)
 • Asistence s podáním návrhu na vykázání násilníka atd.
 • Znalost kontaktů na úřady, sociální služby, schopnost kontaktovat PČR, SPOD, IC

2) Předcházení / řešení zneužívání

 • Informace z dané oblasti
 • Znalost kontaktů na pomáhající subjekty
 • Podpora při řešení situace

3) Předcházení / řešení týrání, šikany

 • Schopnost rozeznat projevy šikany, týrání, zneužívání atd. a znát možnosti, jak se jim bránit nebo jim předcházet

4) Ochrana práv v oblasti občanských / sousedských vztahů

 • Informace z dané oblasti
 • Znalost kontaktů na pomáhající subjekty
 • Podpora při řešení situace

5) Ochrana práv v oblasti rodinných vztahů

 • Asistence u podání návrhu (výchovné poměry, stanovení výživného, úprava styku s dítětem atd.)
 • Asistence při kontaktu OSPOD, PČR, soudem a navazujícími službami
 • Orientace v problematice a požadavcích OSPOD, soudu, PČR

6) Ochrana práv oběti trestných činů

 • Znalost práv oběti trestného činu
 • Asistence při kontaktu s příslušnými institucemi
 • Kontakty na další odborné služby
 • Asistence při podání návrhu na náhrady škody, podání trestního oznámení apod.

7) Řešení situací vyplývajících ze spáchání trestného činu

 • Základní orientace v situaci
 • Kontakt na právní pomoc

Finanční a majetková oblast

1) Hospodaření s finančními prostředky

 • Efektivní hospodaření s finančními prostředky
 • Znalost nákladů nutných pro život a bydlení (nájem, elektřina, plyn…)
 • Tvorba a sledování rodinného rozpočtu
 • Utváření finanční rezervy
 • Schopnost rozeznat nutné výdaje

2) Řešení dluhů a exekucí

 • Jednání s věřiteli
 • Přijetí opatření k minimalizaci rizik plynoucích z dluhů (ztráta majetku, bytu apod.)
 • Jednání s orgánem, který nařídil exekuci
 • Tvorba splátkového kalendáře
 • Dodržování splátek

3) Uzavírání smluv

 • Orientace v běžných smluvních vztazích (kupní smlouva, jiná než běžný nákup v obchodě, smlouva o nájmu apod.)

4) Orientace v insolvenčním řízení

 • Znalost podmínek pro insolvenci
 • Znalost průběhu řízení
 • Sepsání insolvenčního návrhu
 • Pomoc při jednání s insolvenčním správcem

5) Využití sociálních dávek a jiných výhod

 • Uplatnění nároku na nárokové dávky + výhody, např. průkaz ZTP, příspěvek na péči
 • Požádání o nenárokové částky
 • Uplatnění práva na hmotné zabezpečení ve stáří, v invaliditě (důchod)

6) Nakládání s majetkem

 • Převedení majetku
 • Pronájem nemovitosti (bytu, nebo jeho části, domu, zahrady, chalupy atd.)
 • Darování majetku

Zajištění kontaktu se společenským prostředím

Společenské kontakty

1) Navázání a udržování rodinných, partnerských a jiných společenských vztahů

 • Zlepšení vztahu mezi rodičem a dítětem
 • Zlepšení vztahu mezi partnery
 • Zlepšení mezigeneračních vztahů v rodině
 • Stabilizace rodinných vztahů
 • Řešení krize v manželství, rodině, apod.
 • Rozvodové a porozvodové uspořádání v rodině
 • Přijetí dítěte do rodiny (adopce, pěstounská péče)
 • Návrat dítěte do vlastní rodiny (z ústavní či pěstounské péče apod.)
 • Posilování rodičovských kompetencí

Seberealizace

Vzdělávání

1) Získání znalostí a dovedností

 • Informace o vzdělávacích institucích
 • Řešení problémů spojených se vzděláváním (doplnění vzdělání, rozšíření kvalifikace apod.)
 • Rozhodování o nejvhodnějším uplatnění, vlastních zájmech a přednostech, které lze využít v zaměstnání

Pracovní uplatnění

1) Hledání pracovního uplatnění

 • Orientace v možnosti pracovního uplatnění
 • Uplatnění práva na pomoc úřadu práce při hledání zaměstnání

2) Pracovní a jiné uplatnění

 • Udržení zaměstnání
 • Orientace v pracovně-právním vztahu

Zdraví a bezpečí

Zdravotní péče a kompenzace handicapu

1) Možnost čerpat zdravotní péči

 • Informace o pojištění u zdravotních pojišťoven, volba praktického lékaře, registrace

2) Udržovat zdravotní stav a předcházet rizikům spojeným se zdravotním stavem, kompenzace handicapu

 • Informace k medikaci, kompenzaci handicapu, pomůckami, prevenci zdravotních rizik, dodržování diety, osvěta. Nabídka sociálních služeb a jiných odborníků