Etický kodex pracovníka Manželské, rodinné a občanské poradny

1. Určení, terminologie

Etický kodex (dále „EK“) obsahuje zásady profesionálního jednání pracovníků Manželské, rodinné a občanské poradny (dále "Poradna"). Poradna poskytuje sociální služby odborného sociálního poradenství podle § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Posláním služby je poskytnout občanům Karlovarského kraje komplexní systém služeb, které pomáhají zvládnout nepříznivé životní situace a umožní řešení záležitostí pod odborným vedením tak, aby občan dosáhl svého stanoveného cíle optimální cestou.

2. Obecná ustanovení  

EK vychází ze Základní listiny lidských práv a svobod. Všechny profesní aktivity vykonává poradce s nediskriminujícím respektem k osobnosti klientů bez ohledu na etnický původ, sexuální orientaci, věk a sociální zařazení. EK stanoví nezpochybnitelnost lidské důstojnosti klienta. Pracovník Poradny je vázán vnitřními závaznými dokumenty a směrnicemi organizace (Pravidla Poradny, Metodiky práce atd.), která upravují pravomoci a odpovědnost pracovníků Poradny.

3. Poradenský proces

Při své činnosti vstupuje pracovník do profesních kontaktů s jinými odborníky a institucemi. V souvislostech se svou profesí může působit ve výzkumu, při prezentacích pro odbornou i laickou veřejnost; dále jako supervizor či supervidovaný, ve výuce a ve výcvikových programech; při všech těchto činnostech jedná v souladu s tímto EK.

3.1  Kontrakt

Pokud zájemce pravděpodobně patří do cílové skupiny Poradny, viz. Pravidla poskytování odborného sociálního poradenství v Poradně, představuje mu pracovník Poradny nabídku služeb. Dbá přitom na to, aby příchozího nezahltil přemírou informací, ověřuje si, že příchozí podaným informacím rozumí. Pokud má zájemce o sociální služby Poradny zhruba jasno, co potřebuje, může s ním pracovník Poradny začít domlouvat podrobnosti zakázky. Je lepší nežádat od zájemce o sociální služby Poradny příliš mnoho intimních informací a osobních údajů. Osoba, která vedla první schůzku s příchozím, se automaticky stává klíčovým pracovníkem klienta.

Před ukončením schůzky se pracovník přesvědčí o tom, že:

 • má informace, zda zájemce patří do cílové skupiny
 • zájemci byly představeny služby Res vitae
 • je domluven termín příští schůzky
 • zájemce má informace o dalším postupu – kdy a jak se dozví, zda mu budou poskytovány služby
 • zájemce má informace o zacházení s osobními údaji v Res vitae
 • zájemce obdržel informační materiály o službách Res vitae

3.2  Dokumentace, ochrana údajů a osobnosti klientů

Veškerou manipulaci s dokumenty v Poradně upravuje Směrnice o evidenci, vytváření, uchovávání a vyřazování dokumentů Poradny; se všemi osobními a citlivými osobními údaji, které klient Poradny poskytuje v rámci uzavření Smlouvy o poskytování odborného sociálního poradenství, vypracování Individuálního plánu / Hodnocení individuálního plánu a další poskytnuté informace v rámci poradenského procesu, je nakládáno v souladu se z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Vydávání Krátkých orientačních psychologických zpráv (dále „KOPZ“) upravuje Směrnice o vydávání KOPZ. Před zpracováním statistických údajů Poradny jsou tyto anonymizovány.

Všechna tato dokumentace je určena výhradně pro potřeby Poradny. Dokumentaci je nutné skladovat a archivovat tak, aby byla zachována maximální diskrétnost, tj. podle Směrnice o evidenci, vytváření, uchovávání a vyřazování dokumentů Poradny. Všechna dokumentace o klientech je chráněna proti zneužití uložením pod uzamčením.

Poradce je vázán mlčenlivostí o všech získaných skutečnostech podle § 90 vyhlášky č. 182/91 Sb., kterou se provádí zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, § 10 téže vyhlášky, kterou se vymezuje konkrétní činnost poraden; výjimky z povinnosti zachovávat mlčenlivost vyplývají ze zákona a vztahují se ke skutečnostem trestně-právní povahy. Poradce zná zákony a závazné předpisy platné pro výkon svého povolání a dodržuje je.

Pokud by měla být při konzultaci přítomna jiná odborná osoba než pracovník, je nutné předem  vyžádat klientův souhlas – jiný pracovník, praktikant, supervizor atd, ale i rodinný příslušník klienta nebo jiná další osoba. Monitorování konzultace (video, film, mgf. záznam) je možné jen s písemným svolením klienta, případně  další přímo zúčastněné osoby. Pro účely publikování, jakož i  prezentace na odborných setkáních, při výcvikových programech a výuce je možné použít monitorovaných materiálů pouze s písemným souhlasem klienta, případně dalších přímo zúčastněných osob. Písemný souhlas je též nutný pro zveřejňování kasuistik, obsahují-li údaje umožňující identifikaci, v tomto případě se jedná o písemné zproštění mlčenlivosti protokolárním zproštěním mlčenlivosti; stejně tak pokud by se měl pracovník vyjadřovat ke konkrétnímu soudnímu řízení klienta z nařízení soudu. Tato ustanovení se netýkají analýz a reflektování poradenského procesu v rámci supervize realizované kompetentním supervizorem nebo supervizním týmem.

4. Vztah klienta a poradce

Konzultace znamená setkání pracovníka s klientem (klienty) „tváří v tvář“, jakož i kontakty telefonické, elektronické aj., vztahující se bezprostředně ke konkrétnímu případu. Pojem poradenský proces označuje souhrn všech činností a odborných intervencí realizovaných v rámci jednoho případu (iniciální rozhovor, diagnostika; individuální, párová, rodinná a skupinová setkávání; psychologické, socioterapeutické a psychoterapeutické postupy; právní poradenství poskytované v rámci vymezeného okruhu poskytovaných služeb poradny).    

Žádoucí a profesně účinný vztah mezi klientem a poradcem (psychologické poradenství, psychoterapeutický vztah, právní poradenství) předpokládá  vzájemnou důvěru. Poradce a klient nenavazují  eroticko-sexuální kontakt; nevyžadují ani si neposkytují vzájemné /proti/služby či úsluhy. V průběhu poradenského procesu se mohou vyvinout přenosové a proti-přenosové fenomény. Pokud by nabyly intenzivní a nezvládané podoby, je nutné poradenský proces ukončit. Toto ukončení  obvykle iniciuje pracovník po supervizní konzultaci.

5. Klient - respekt k jedinečnosti, důstojnosti a nezávislosti klienta

 • Pracovníci Poradny jednají s klientem s úctou a respektem, oslovují klienta příjmením a vykají mu, pokud není dohodnuto jinak.
 • Pracovníci Poradny respektují důstojnost klientů s ohledem na jejich rasu, národnost, sociální postavení, věk, pohlaví a náboženské vyznání.
 • Pracovník Poradny s klientem jedná vždy s ohledem na jeho zdravotní stav, možnosti porozumění a s ohledem na situaci, ve které se nachází.
 • Klient má právo dostat radu a informaci odpovídající jeho potřebám.
 • Poskytování sociálních služeb Poradny vychází z individuálních potřeb a přání klienta, z jeho osobních zájmů a cílů a je postaveno na jeho schopnostech a možnostech.
 • Klient je informován, který pracovník Poradny pro jeho případ řeší a je informován o změně poradce nebo termínů konzultací v Poradně.

Klient – jedinec, v páru či ve skupině se účastní poradenského procesu dobrovolně, z vlastní vůle. Výjimkou je soudem nařízená konzultace. Klient může se účastnit poradenského procesu též anonymně, případně pod pseudonymem, viz. Směrnice o evidenci anonymních spisů v Poradně. Klient má právo vyjádřit své přání, potřeby, názory, postoje a rozhodnutí a má právo odmítnout nabízenou službu nebo kdykoliv přerušit či ukončit poradenský proces.

6. Pracovník

Pracovník si je  vědom  odpovědnosti, která vyplývá  z  možného vlivu na život druhých lidí. Udržuje kontakt s vývojem oboru a respektuje nezbytnost průběžné, kvalifikované  supervize. Uvědomuje si a nepřekračuje hranice své odbornosti a omezuje se na postupy, v nichž má prokazatelně  postačující kompetence, znalosti, zkušenosti a dovednosti. Pracovník je povinen stále se odborně vzdělávat tak, aby byl způsobilý provádět svou práci kvalifikovaně.

Pracovník nepřijímá do péče osobu, se kterou má významný osobní či úzce příbuzenský vztah; dále může odmítnout klienta z kapacitních či jiných závažných důvodů (viz. Pravidla o poskytování odborných sociálních služeb Poradny). Jestliže má pracovník osobní problémy takové podoby a intenzity, že by mohly rušivě ovlivňovat kvalitu poradenského procesu, vyhledá supervizní konzultaci. Další jednání poradce nechť vyplyne z doporučení supervizora, případně supervizního týmu. V kontaktu s klienty se poradce nevyjadřuje dehonestujícím způsobem o jiných pracovnících, a to ani v případech, kdy s jejich přístupem či  postupy nesouhlasí. Pracovník nesmí vytvořit pro klienta situaci nucené volby mezi poskytnutím služby bezplatně v poradně a placené služby v rámci jeho soukromé praxe.

7. Závěrečná ustanovení

Plný text EK je veřejně přístupný na pracovišti Poradny.  Při porušení  zásad a pravidel EK se může klient písemně obrátit na vedení organizace – viz. hlavička tohoto listu nebo zaslat e-mail na poradna.kv@gmail.com. Pokud ze závažných důvodů není schopen/a podat písemnou stížnost, může požádat vedení organizace o sepsání stížnosti pracovníkem Občanského sdružení Res vitae (viz. Směrnice pro řešení námětů, připomínek a stížností klientů služeb o. s. Res vitae).