Res vitae, zapsaný spolek, Karlovy Vary

logoRes vitae, zapsaný spolek, je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby v Karlovarském kraji. Byla registrována u MV ČR dne 7.9.1999 jako občanské sdružení pod registračním číslem VS/1-1/414175/99-R.

V souvislosti s uprchlickou krizí a děním na Ukrajině je možno poskytnout krizovou intervenci v ukrajinštině.

Psychologická pomoc v ukrajinštině

 

 

Faktickou činnost organizace vykonává od 14.7.2000, kdy bylo zahájeno poskytování služeb Linky důvěry. II. etapu činnosti odstartovalo v červnu 2004 zprovoznění Krizového centra. K poslednímu rozšíření činnosti Res vitae došlo 1.1.2005, kdy organizace převzala činnost Pečovatelské služby a Rodinné poradny, které byly do té doby poskytované příspěvkovou organizací Krajského úřadu Karlovarského kraje SPS a RP, a které na základě rozhodnutí zastupitelstva ukončily činnost k 31.12.2004. K dnešnímu dni tedy Res vitae provozuje 4 projekty.

Dnem 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník. Občanská sdružení se dle tohoto zákona považují za spolky. Není dotčena jejich právní kontinuita, je zachována jejich historie a mají stejné identifikační číslo. Res vitae je jako spolek zapsán u Krajského soudu Plzeň pod spisovou značkou L 2852.

Struktura: Nejvyšším orgánem organizace je valná hromada, která je svolávána 1x ročně. 1x za 4 roky je volen tříčlenný Výbor zapsaného spolku ve složení – předseda/kyně, místopředseda/kyně, ekonom/ka a dále volí tříčlennou revizní komisi. V současné době tyto orgány pracují v následujícím složení:
 

Výbor zapsaného spolku:

  • Předseda – MUDr. Jiří Bartoš
  • Místopředsedkyně – Eva Andrejsková
  • Ekonomka – Bc. Leona Plačková DiS.

Revizní komise:

  • Předsedkyně – Bc. Karolína Vébrová
  • Členka – Kristina Macáková
  • Členka – Emilie Lomická

Logo2

Logo1

Nabídky práce: ---