Základní informace - Pečovatelská služba

Poslání sociální služby:

 • Posláním pečovatelské služby je pomáhat občanům odkázaným na pomoc jiné osoby žít v důstojných podmínkách ve svém přirozeném prostředí při zachování maximální možné míry soběstačnosti.

Jak pomáháme?

 • Zajišťujeme obědy, nákupy, pomůžeme s úklidem domácnosti, vyřídíme nutné pochůzky  pomůžeme s hygienou, doprovodíme Vás k lékaři, na úřady, zajistíme dohled nad nemocným a mnohé další.
 • Poradíme Vám, jaké sociální dávky si můžete vyřídit, jaké další služby využít a kam se obrátit v řešení Vaší situace.
 • Podrobný výčet oblastí, ve kterých Vám může být Pečovatelská služba nápomocná, naleznete v zde.
 • Pečovatelská služba poskytuje sociální službu na základně § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Cílová skupina:

 • Senioři, osoby se zdravotním postižením a rodiny s dítětem/dětmi, které jsou odkázané na pomoc jiné osoby při péči o sebe nebo svou domácnost.

Podmínky pro poskytnutí služby:

 • Věk - dospělá populace všech věkových kategorií 
 • Služba je určena osobám, které žijí nebo se právě nacházejí v Karlovarském kraji, část - bývalý okres Karlovy Vary
 • Je uzavřena písemná smlouva o poskytování služby
 • Poskytovatel má volnou kapacitu.
 • Potřeba využívat službu
 • Volná kapacita služby
 • Formální náležitosti
 • uzavření smlouvy o poskytování služby
 • závazek dodržovat vnitřní pravidla

Podmínky pro odmítnutí služby:

 • Zájemce nepatří do cílové skupiny (věk, region, potřeba) 
 • Formality spojené s poskytováním služeb:
 • odmítnutí smlouvy o poskytnutí služby
 • odmítnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů
 • nedodržování / nesouhlas s dodržováním vnitřních pravidel

Cíle sociální služby:

Orientované na společnost:

 • Podpora a pomoc při zajištění základních životních potřeb osobám, které nejsou schopny si tyto potřeby plně zajistit samy, a tím jim umožnit setrvat co nejdéle ve své domácnosti.
 • Spolupracovat s ostatními poskytovateli zdravotnických i sociálních služeb především Karlovarského kraje tak, aby se služby pro osoby odkázané na pomoc jiné osoby vzájemně doplňovaly a zajišťovaly komplexní péči o tyto osoby.
 • Rozvoj služeb pro osoby odkázané na pomoc jiné osoby v součinnosti se státními i nestátními orgány a organizacemi.

Orientované na klienta:

 • Uplatňování práv a nároků klienta.
 • Řešení obtížných nebo krizových situací klienta.
 • Naplnění plánovaného počtu jednotlivých úkonů peč.služby – plán cca 25 000 úkonů.
 • Počet klientů pečovatelské služby – plán cca 230 klientů.

Orientované na službu:

 • Poskytování pečovatelské služby vycházející z potřeb klientů.
 • Rozvíjení a naplňování standardů ve službě - dodržování nastavených standardů, rozvoj služby díky intervizi případů.
 • Vzdělávání  pracovníků - dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, 24 hodin ročně.
 • Týmové supervize pečovatelek - 6 supervizních setkání ročně, supervizor pan Mgr. Miloš Havlík.
 • Individuální supervize managementu a sociálních pracovnic - 2 supervizní setkání ročně, supervizor pan Mgr. Miloš Havlík.
 • Standardizace potřeb stanovených Regionální kartou KUKK a další implementace do individuálního plánování.
 • Prohloubení spolupráce s ČAPS a APSS, vyhodnocení organizování krajské konference ČAPS na téma Sdílená péče.
 • Zařazení a setrvání v síti služeb KUKK.
 • Zařazení do komunitních plánů MÚ Ostrov a MM K. Vary.

Dostupnost sociální služby:

Provozní doba:

 • Pondělí - pátek 7:00 – 19:00 hod.
 • Sobota, neděle a státní svátek 7:00 – 19:00 hod.
 • Ve všední dny od 7:00 – 15:30 platí standardní pečovatelská služba a doba od 15:30 – 19:00 hod. je určena pro klienty, se kterými jsou po předchozí dohodě nasmlouvány tyto úkony pečovatelské služby - osobní hygiena, sebeobsluha, pomoc a podpora při podání jídla a pití. V sobotu, v neděli a ve státní svátky platí poskytování pečovatelské služby v době od 7:00 – 19:00 hod. rovněž po předchozí dohodě s klientem.

Platby:

 • Služba je poskytována za úplatu podle platného ceníku MPSV ČR, zdarma pro účastníky odboje.

Působnost:       

 • Území okresu Karlovy Vary v Karlovarském kraji.

Vedoucí sociální služby:

 • Bc. Karolína Vébrová

Kontakty viz. Kontakty

Logo7

Logo8

MPSV