Základní informace - Manželská, rodinná a občanská poradna (dále "Poradna")

Poslání sociální služby:

Posláním služby je poskytnout občanům Karlovarského kraje komplexní systém služeb, které pomáhají zvládnout nepříznivé životní situace a umožní řešení záležitostí pod odborným vedením tak, aby občan dosáhl svého stanoveného cíle optimální cestou. Jedná se o odborné sociální poradenství – právní a psychologické konzultace, služba je ambulantní formou, poskytována zdarma.

Jak pomáháme?

Základní sociální poradenství:

 • Poskytování informací (zacílených na problém)
 • Rady (zacílené na osobu) nabízející konkrétní řešení
 • Odeslání klienta (při počátečním kontaktu je přesměrován na jinou organizaci)
 • Odkazování klienta (řešení problému prostřednictvím spolupráce s jinými organizacemi)

Odborné sociální poradenství:

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (Řešení problematiky komunikace, vzájemného pochopení, empatie, porozumění, schopnosti přijmout sebe i druhé.)
 • Sociálně terapeutické činnosti (Nácvik komunikačních a sociálních dovedností)
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (Právní poradenství)
 • Krizová intervence

Manželská, rodinná a občanská poradna poskytuje službu dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Cílová skupina:

 • Dospělí, kteří hledají podporu při řešení obtížné životní situace, kterou aktuálně nedokážou řešit vlastními silami, a kterou vnímají jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující. Lidé, kteří prochází krizí spojenou např. s partnerskými a rodinnými problémy, s domácím násilím, s finančními problémy, se závislostí, osamělostí, nemocí, s psychickými problémy, oběti trestné činnosti apod., lidé, kteří potřebují právní poradenství v oblasti rodinného, občanského, trestního nebo správního práva.

Podmínky pro poskytnutí služby:

 • Věk - dospělá populace všech věkových kategorií.
 • Služba je určena osobám, které žijí nebo se právě nacházejí v Karlových Varech.
 • Je uzavřena smlouva o poskytování služby – písemnou nebo ústní formou.
 • Poskytovatel má volnou kapacitu.
 • Potřeba využívat službu.
 • Formální náležitosti:
 • uzavření smlouvy o poskytování služby (i ústní)
 • závazek dodržovat vnitřní pravidla.

Podmínky pro odmítnutí služby:

 • Zájemce nepatří do cílové skupiny (věk, region, potřeba).
 • Formality spojené s poskytováním služby:
 • odmítnutí smlouvy o poskytnutí služby (i ústní)
 • odmítnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 • Nedodržování / nesouhlas s dodržováním vnitřních pravidel.

Cíle sociální služby:

Orientované na klienta:

 • Zvládnutí nepříznivé životní situace, řešení obtížných nebo krizových situací.
 • Umožnění řešení záležitostí pod odborným vedením tak, aby klient dosáhl svého stanoveného cíle optimální cestou. 
 • Naplňování vlastních potřeb a cílů.
 • Uplatňování práv a nároků klienta.
 • Obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou.
 • Naplnění plánovaného počtu klientů – plán cca 395 klientů.
 • Naplnění plánovaného počtu konzultací – plán cca 1500 objednaných konzultací.

Orientované na službu:

 • Poskytovat psychosociální služby vycházející z potřeb klientů:
 • v roce 2016 jsme zahájili speciální poradenství pro oběti trestných činů;
 • v roce 2017 jsme zahájili tandemové poradenství na konzultacích rodinných a párových - pár muž a žena, psychoterapeuti muž a žena;
 • v roce 2017 jsme zahájili speciální poradenství pro pozůstalé.
 • v roce 2018 jsme provedli revizi standardů poskytované sociální služby a zahájili jsme spolupráci s Úřadem práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech.
 • v roce 2019 jsme do týmu přivítali kolegu z advokátní praxe, naše právní poradenství je ještě kvalitnější.
 • Vzdělávání  pracovníků - dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, 24 hodin ročně.
 • Týmové a individuální supervize pracovníků - 10 supervizních dní ročně, supervizor pan Mgr. Miloš Havlík.
 • Individuální supervize managementu a sociálních pracovnic - 2 supervizní setkání ročně, supervizor pan Mgr. Miloš Havlík.
 • Standardizace potřeb stanovených Regionální kartou KUKK a další implementace do individuálního plánování.
 • Zařazení a setrvání v síti služeb KUKK.

Orientované na společnost:

 • Přispívat k tomu, aby manželství, rodina, jednotlivec, plnili optimálně svou funkci ve smyslu zásad zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a také svou funkci v občanském životě.
 • Zajištění sociální pomoci osobám v nepříznivé sociální situaci podle § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Dostupnost sociální služby:

Provozní doba:

 • Pracovní dny 8:00 - 18:00 hod.
 • Služba může být využívána opakovaně, počty kontaktů nejsou omezeny.

Bariérovost:

 • Ambulantní forma služby není bezbariérová.

Platby:

 • Služba je poskytována zdarma.

Působnost:

 • Území okresu Karlovy Vary v Karlovarském kraji.

Vedoucí sociální služby:

 • MUDr. Jiří Bartoš, předseda Res vitae, z. s.
 • Zástupce vedoucího: Ing. Bc. Renata Andrejsková

Kontakty

www.resvitae.cz/kontakt-poradna

Odkaz na Asociaci občanských poraden

www.obcanskeporadny.cz

Odkaz na Praktické informace klientů Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Karlovy Vary

https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/poradenstvi/prakticke_informace

Odkaz na PATRON, projekt, který pomáhá dětem a rodinám v nouzi a na Nadaci Sírius

www.patrondeti.cz

www.nadacesirius.cz

Logo9

Logo10

MPSV