Základní informace - Linka důvěry

 

Poslání sociální služby:

 • Linka důvěry pomáhá dospělým osobám v krizové životní situaci zvládat tuto situaci a zabránit jejímu nepříznivému vývoji. Posláním Linky důvěry je poskytovat těmto osobám snadno a rychle dostupnou odbornou pomoc.

Jak pomáháme?

 • Pracovník Linky důvěry poskytuje volajícímu podporu při překonávání krize. Pomáhá mu zorientovat se v situaci a nalézt vhodné řešení. Služba je poskytována v souladu s právy a povinnostmi klienta LD.
 • Podrobný výčet oblastí, ve kterých Vám může být Linka důvěry nápomocná, naleznete zde.
 • Linka důvěry poskytuje službu dle § 55 z. č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách, v platném znění.

Cílová skupina:

 • Dospělí, kteří hledají podporu při řešení obtížné životní situace, kterou aktuálně nedokážou řešit vlastními silami, a kterou vnímají jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující. Lidé, kteří prochází krizí spojenou např. s partnerskými a rodinnými problémy, s domácím násilím nebo s jinou traumatizující událostí, s finančními problémy, závislostí, osamělostí, nemocí, psychickými problémy, oběti trestné činnosti apod.

Podmínky pro poskytnutí služby:

 • Věk - dospělá populace všech věkových kategorií.
 • Služba je určena osobám, které žijí nebo se právě nacházejí v Karlových Varech.
 • Je uzavřena smlouva o poskytování služby – písemnou nebo ústní formou.
 • Poskytovatel má volnou kapacitu.
 • Potřeba využívat službu.
 • Formální náležitosti:
 • uzavření smlouvy o poskytování služby (může být i ústní)
 • závazek dodržovat vnitřní pravidla.

Podmínky pro odmítnutí služby:

 • Zájemce nepatří do cílové skupiny (věk, region, potřeba).
 • Formality spojené s poskytováním služby:
 • odmítnutí smlouvy o poskytnutí služby (i ústní)
 • odmítnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 • Nedodržování / nesouhlas s dodržováním vnitřních pravidel.

Cíle sociální služby:

Cíle orientované na společnost:

 • Spolupracovat s ostatními poskytovateli zdravotnických a sociálních služeb především Karlovarského kraje tak, aby se služby určené osobám ohroženým krizí vzájemně doplňovaly a zajišťovaly komplexní péči o osoby ohrožené krizí.
 • Rozvoj služeb krizové intervence v součinnosti se státními i nestátními orgány a organizacemi.

Cíle orientované na klienta:

 • Cílem poskytované služby je předejít ohrožení nebo plnému rozvoji krizového stavu osoby ohrožené krizí. Zejména se jedná o zamezení násilí a sebevražedného jednání.
 • Řešení obtížných nebo krizových situací klienta.
 • Naplnění plánovaného počtu klientů – plán cca 140 klientů.
 • Naplnění plánovaného počtu krizových intervencí – plán cca 350 intervencí.

Cíle orientované na službu:

 • Poskytování služby krizového centra vycházející z potřeb klientů.
 • Rozvíjení a naplňování standardů ve službě - dodržování nastavených standardů, rozvoj služby díky intervizi případů.
 • Vzdělávání  pracovníků - dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, 24 hodin ročně.
 • Týmové supervize krizových interventů - 6 supervizních setkání ročně, supervizor pan Mgr. Miloš Havlík.
 • Individuální supervize managementu a sociálních pracovnic - 2 supervizní setkání ročně, supervizor pan Mgr. Miloš Havlík.
 • Standardizace potřeb stanovených Regionální kartou KUKK a další implementace do individuálního plánování.
 • Zařazení a setrvání v síti služeb KUKK.

Dostupnost sociální služby:

Provozní doba:

 • Pracovní dny 18:00 - 06:00
 • Služba může být využívána opakovaně, počty kontaktů nejsou omezeny.

Platby:

 • Služba je poskytována zdarma (kromě platby za telefonní hovor operátorovi telefonní služby).

Působnost:

 • Území okresu Karlovy Vary v Karlovarském kraji.

Vedoucí sociální služby:

 • MUDr. Jiří Bartoš, předseda Res vitae, z. s.

Kontakty viz. Kontakty

Logo5

Logo6

MPSV